Splošni pogoji nagradnih iger na Facebook, Instagram profilu, spletni strani in novicah

(v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradnih iger je podjetje Mediatis d.o.o., Dolenjska cesta 166, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradnih iger

Trajanje posamezne nagradne igre je vsakič znova določeno, s katero organizator obvesti uporabnike o nagradni igri.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradnih igrah lahko sodelujejo pravne in fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let.

V nagradnih igrah lahko sodelujejo, vendar ne morejo biti izžrebani in nagrajeni, zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, in druge osebe, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. V nagradnih igrah ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo lastnega Facebook ali Instagram profila oziroma email naslova.

4. Način sodelovanja v nagradnih igrah

Prijava v nagradne igre
Način, kako lahko uporabnik sodeluje v nagradni igri, je vsakič znova določen v objavi posamezne nagradne igre, s katero organizator obvesti uporabnike o nagradni igri. S tem, ko uporabnik sodeluje v nagradni igri, se šteje, da se strinja s temi pravili. Povezava do teh pravil je ob objavi posamezne nagradne igri navedena v objavi, s katero organizator obvesti uporabnike o posamezni nagradni igri.

Način sodelovanja
Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Vsa žrebanja nagrajencev bodo izvedena na naslovu organizatorja pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Komisija bo v času trajanja nagradne igre skupno izvedla toliko žrebov, kot določa organizator nagradne igre.

Vsak uporabnik (četudi uporablja različne Facebook, Instagram račune ali email naslove) lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Uporabnik lahko v posamezni nagradni igri prejme največ 1 nagrado.

Uporabnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki za namen izvedbe nagradne igre pusti naslednje podatke : ime, priimek, poštni naslov, prejemnik (glavne) nagrade (če ta presega vrednost 42 eur, pa tudi davčno številko).

5. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje bo izvedeno na dan, ki ga določi organizator nagrade igre ob objavi, s katero organizator obvesti uporabnike o nagradni igri. V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki so v navedenem terminu, v skladu s pravili sodelovali v nagradni igri.

Vsem izžrebancem se v komentarju pod Facebook ali Instagram objavo oz. email naslovu ali na spletni strani organizatorja objavi poziv za posredovanje podatkov (ime, priimek, poštni naslov) za potrebe izročitve nagrade.

Če se izžrebanci nagrade v navedenem roku (5 dni) v obvestilu o prejeti nagradi s strani organizatorja, ne javi organizatorju s svojimi podatki, se kontaktira prvo rezervo za nagrado, ki ima zopet na voljo 5 dni za posredovanje podatkov. Po drugem neuspelem poskusu podelitve nagrade, se nagrada ne podeli.

Komisija po vsakem žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja še eno leto po zaključku nagradne igre.

6. Nagradni sklad

Nagradni sklad se določi za vsako nagradno igro posebej in je naveden v objavi nagradne igre.

7. Izročanje nagrad

Nagrade se pošiljajo po običajni pošti ali z osebnim prevzemom oz. se lahko nagrajenec o kraju in načinu prevzema naknadno dogovori z organizatorjem nagradne igre. Če nagrajenec v roku 5 dni po pozivu s strani organizatorja ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek in poštni naslov), se mu nagrada ne podeli.

8. Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Imena in priimki nagrajencev bodo na dan žrebanja objavljeni na Facebook, Instagram strani, spletni strani oragnizatorja ali preko email naslova.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Če nagrajenec ne želi prevzeti nagrade, lahko to organizatorju sporoči pisno na naslov: »Mediatis d.o.o., Dolenjska cesta 166, 1000 Ljubljana« ali po elektronski pošti na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pripisom Nagradna igra z nazivom __________ dne __________.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Davčne obveznosti
Organizator bo za vse nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec, ki bo prejel katero od teh nagrad, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

9. Uporaba osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre organizatorju dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (naslov elektronske pošte, od izžrebancev pa tudi ime, priimek in naslov), uporabljal izključno za naslednje namene:

izvedba nagradne igre v vseh vidikih,

obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,

pošiljanje nagrad

prejemanje novic in ponudb s strani organizatorja.

S tem, ko po pozivu organizatorja izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek, naslov in davčno številko, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook, Instagram profilu in na spletni strani. Naslov bo uporabljen le za pošiljanje nagrad, davčna številka pa za vodenje evidence.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Vsak sodelujoči lahko od organizatorja na naslovu: Mediatis, d.o.o., Dolenjska cesta 166, 1000 Ljubljana, kadarkoli pisno zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke.

Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.

10. Druge določbe

Avtorstvo
Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma, da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. S sodelovanjem pri tej nagradni igri udeleženec prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev in sicer na avtorskem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice udeleženčevih prispevkov za namen dokončanja avtorskega dela.

Izključitev odgovornosti organizatorja
Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice, nastale ob uporabi nagrad.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook, Instagram profilu, na spletni strani ali preko email naslova.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

nedelovanje družbenega omrežja Facebook, Instagram,

nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi s posamezno nagradno igro rešuje organizator.

12. Končne določbe

Pravila nagradnih iger pričnejo veljati 5.10. 2021.

V času trajanja nagradne igre so pravila dostopna na organizatorjevi spletni strani.

Datum: 5.10. 2021.

 

Mediatis, d.o.o.